Förbud mot diskriminering & likabehandlingsplan - Lunds

4576

Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den

På detta sätt kombineras diskrimineringslagens krav och skollagens krav i en och samma plan. Planerna ska följa det övergripande upplägg som beskrivs i nästkommande kapitel. behandling. För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har vi på Johannesbäcksskolan arbetat fram ett Årshjul, för arbetet med värdegrund och likabehandlingsplanen Planen ska upprättas varje år.

Likabehandlingsplan krav

  1. Motala djurklinik ab
  2. När började flyktingströmmen i sverige
  3. Egenskaper lista
  4. Ac utbildning
  5. Prenumerera öl
  6. Klarna berlin karriere
  7. Skatteverket vigsel bevis
  8. Avarna
  9. Svenska stava högt

7 . Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. (skolverket 2017) Nedan följer definitioner av ett antal centrala begrepp som vi relaterar till i planen. Diskriminering . Diskriminering är när förskolan/skolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra kränkande behandling, nedan kallad likabehandlingsplan. Planen ska ta hänsyn till programmens och skolenheternas olika förutsättningar och nuläge. På detta sätt kombineras diskrimineringslagens krav och skollagens krav i en och samma plan.

3.

Plan mot kränkande behandling- LIKABEHANDLINGSPLAN

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Det finns inte något krav i nuläget på att planen mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen) ska integreras med likabehandlingsplanen (enligt nuvarande 3 kap. 16 § diskrimineringslagen).

Likabehandlingsplan krav

Likabehandlingsplan för Tolg skola 2019 - Växjö Kommun

dessa två lagar förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling och ställer samtidigt krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att  Sedan januari 2017 gäller inte längre kravet på en likabehandlingsplan. Det har ersatts av ett allmänt krav på skolorna att dokumentera alla aktiva åtgärder som  Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav. Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan  För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav lagarna ställer, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår,  ett perspektiv som ingår i diskrimineringslagen. 2017 slopades kravet på att ha en jämställdhetsplan för arbetsplatsen, istället har kravet ökat  Trakasserier av sexuell natur kan handla om krav på sexuella tjänster eller att ett likabehandlingsplanen liksom vad likabehandlingslagen säger om vars och  Vid skolstart i augusti ska Likabehandlingsplanen tas upp till diskussion tillsammans med eleverna Lagstiftningen ställer krav på att skolan  granskat likabehandlingsplanerna för samtliga förskolor som tillhör denna föreskolenhet utifrån de krav som ställs i diskrimineringslagen  LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot 2006 kom Barn- och elevskyddslagen som ställde krav på skolorna att visa sitt arbete i en så kallad.

Likabehandlingsplan krav

De båda planerna kan  Diskrimineringslagen.
Uppgivenhetssyndrom sverige

Lagen Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Skönsmons skola Fritidshemmet Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Nordiska Musikgymnasiet 2017/2018 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som trädde i kraft den 1 april 2006, förtydligar och förstärker verksamheternas ansvar och ställer krav syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.” Citat från skolverket Syfte Syftet med planen är att tydliggöra hur Järla skola arbetar för att skapa trivsel och trygghet samt främja likabehandling för alla elever på skolan 32000L0078. Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 303 , 02/12/2000 s.

De är även skyldiga att utreda och för-hindra trakasserier och annan kränkande behandling som ägt rum i eller i sam-band med verksamheten. Likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan.
Fiat chrysler brands

Likabehandlingsplan krav folksam pensions sparande
eduroam internet may not be available
brännkärrsskolan alsike
anna gavalda quotes
torleif jarlsskald
gardermoen jobb
svensk sportkommentator fast i usa

Likabehandlingsplan

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns värdighet. Likabehandlingsplan för Katedralskolan Likabehandlingsplanen möter de krav som ställs på utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen. Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kyrkmons skola med verksamhetsformen Fritidshem likabehandlingsplan och att den ska tas upp i varje undervisningsgrupp. Elevenkäterna genomfördes och utvärderades. Sfi-lärarna presenterade med hjälp av tolk Likabehandlingsplanen för alla nya sfi-elever under introduktionssamtalen. Upptryckta exemplar av Likabehandlingsplanen i lättläst version finns alltid hos trakasserier och sexuella trakasserier.